top of page

Axiologi

Har du tänkt på hur du tänker?

Människor har olika sätt att tänka. Vissa fokuserar på detaljer, andra ser saker i stort. Någon tycker resultatet är viktigast, andra prioriterar vägen dit. 

 

95% av våra beslut görs enligt vanemönster och utan reflektion, det betyder att bara 5% av de beslut vi tar är medvetna val. Våra tankemönster kan hjälpa oss, men de kan också hindra oss att komma fram till omdömesgilla och riktiga beslut.

 

Att förstå sitt eget tankemönster är att också att förstå vad du överbetonar i ditt uppfattande av omvärlden och dig själv. Det är också att bli medveten om det egna tänkandets "blinda fläckar" dvs iakttagelser och information som du normalt sett inte fäster så stor vikt vid.

 

Medvetenheten ökar din förmåga att fatta rätt beslut, att komma ihåg att kontrollera vissa situationer och att kommunicera bättre genom att beskriva saker med fler eller djupare perspektiv. De som gjort undersökningen säger att den ökar deras medvetenhet om hur andra kommunicerar och upplever olika situationer.

 

Axiologin är en gren inom filosofin som kartlägger människors sätt att tänka. När du upptäcker hur ditt eget tankemönster ser ut förstår du både dig själv och andra bättre. Denna förståelse blir en språngbräda för att utvecklas som människa, både privat och i arbetslivet.

 

Det är lätt att göra en kartläggning av ditt tankemönster. Du får en kod och kopplar upp dig till internet. Kartläggningen tar ca 30-50 minuter. Resultatet dokumenteras i en utförlig utvecklingsrapport. Vi träffas sedan i ett samtal om resultatet och hur du kan gå vidare. Att se sitt tankemönster så tydligt som man gör i rapporten ger bara det en stor självinsikt.

 

Axiologisk personprofil

Din Axiologiska PersonProfil ger dig en bättre förståelse om dig själv, ditt sätt att tänka och hur dina relationer till andra påverkas av detta. Du får det genom att ditt tankemönster utvärderas i undersökningen. Rapporten ger dig också en möjlighet att minimera oönskade effekter av ditt sätt att tänka. Den ger dig därigenom en mycket god kunskap om styrkor och svagheter. Du får också klart för dig varför du fokuserar på vissa saker i ditt tänkande.

 

Du lär dig göra bättre val i olika situationer och kan bättre se i vilka professionella och privata situationer du passar bäst. Du får också en större förståelse för konflikter – både dina egna och andras. Ditt tankemönster ger också en god uppfattning om hur du reagerar under stress då du tappar en del av det totala perspektivet genom att starka tankecentra får dominera. Rapporten är på drygt 40 sidor.

 

Profilen görs på webben och sedan får du en personlig återkoppling via telefon eller möte.

 

Nedan kan du se innehållet i rapporten:

 

Hur vi tänker – sex tankecentra

 • Våra tre tankecentra för Omvärlden

 • Våra tre tankecentra för Eget Jag

 • Exempel på att använda alla sex tankecentra

 

Hur du tänker – ditt värderingsmönster

 • Dina tankecentra – resultat

 • Tankecentra som du använder mest

 • Tankecentra där du har balanserad inriktning

 • Tankecentra som du ogärna använder

 

Hur dina tankecentra samverkar

 • De kan vara överens

 • De kan vänta på ett annat centrum

 • De kan bekämpa varandra eller hitta en gemensam slutsats

 • De kan ta över ett annat centrum

 

Hur vi tänker – Din stressprofil

 • Din stressprofil

 • Stresstrategier

 

Personlig återkoppling
För att du ska få ut så mycket som möjligt av rapporten får du personlig återkoppling. Då du får kunskap om teorin bakom rapporten och även möjlighet att få fråga om din personliga profil och hur du kan gå vidare.

 

 

 

bottom of page